עבודה סוציאלית קהילתיתהמחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית בדימונה הינה חלק אינטגרלי מאגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיריית דימונה. המחלקה עוסקת בשיפור יכולתו של האדם להשפיע על חייו וסביבתו באמצעות שיתופו הפעיל בקבלת החלטות ובפעולות הקשורות לאיכות חייו.

המחלקה פועלת באמצעות שיתוף ציבור/תושבים/פעילים, עבודה מול ועם ארגונים וקהילות בדימונה ומחוצה לה, תיאום בין ארגונים, גיוס משאבים, העצמת תושבים וקהילות, ארגון קבוצות, קידום נושאים עירוניים, הנחיית קבוצות ועוד.