מקומות ציבוריים המחויבים בהנגשה

מידע זה עוסק באחריות הרשות המקומית  למלא את תפקידיה כרשות רישוי לעניין תכנון ובנייה ובסמכות שהעניק לה המחוקק לדרוש חוות דעת מאשרת של מורשה לנגישות בהליכי רישוי ובנייה, פיקוח על ביצוע הבנייה, והליכי רישוי עסקים.

מידע זה עוסק באחריות הרשות המקומית בבואה למלא את תפקידיה כרשות רישוי לעניין תכנון ובנייה ובסמכות שהעניק לה המחוקק לדרוש חוות דעת מאשרת של מורשה לנגישות בהליכי רישוי ובנייה, פיקוח על ביצוע הבנייה, והליכי רישוי עסקים.
על מקום ציבורי חדש כהגדרתו בסעיף 158 ו- 1 לחוק התכנון והבנייה, ושנמנה על המקומות הציבוריים המפורטים בתוספת השנייה לחוק שוויון הזכויות. חלות כבר עכשיו הוראות פרק ה' 1 א' בחוק התכנון והבנייה. הוראות חלק ח' 1 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (היתר תנאיו ואגרות). 
והוראות חוק רישוי עסקים (סע' 8 ב', 8 ג').
פירוט של הליכי רישוי עסקים בתחום הנגישות יימסר לרכזי הנגישות בדף נפרד.
הוראות סעיפים 158 ב 1, 158 ו 1 (ז) לחוק התכנון והבנייה יחולו לגבי מוסדות חינוך רשמיים חדשים רק אחרי שתשולם עבודה תקנית בנוגע לנגישות החינוך. בינתיים חלות על משרד החינוך הוראות חלק ח' הישן. 
יחד עם זאת, יש חובה לקבלת חוות דעת מאשרת של מורשה לנגישות בהליכי רישוי ובנייה של בניין ציבורי חדש גם כשהשימוש העיקרי בו יהיה מוסד לחינוך. הוראות סעיף 158 ו-2 לחוק התכנון והבנייה, והוראות הפרטים הנוגעים לבנייני מגורים בחלק ח' 1 הנ"ל קיימות ושרירות.
אלא שיום התחילה לגביהן יחול רק במחצית השנייה של שנת 2010.

חוק שוויון הזכויות מחייב קביעת תקנות נוספות בנושא נגישות הנוגעות גם לשירותים וגם למקומות קיימים. התקנת התקנות טרם הושלמה.

על הקורא מוטלת האחריות לבדוק מעת לעת את התקדמות החקיקה.

זו מתפרסמת כלשונה באתר האינטרנט של נציבות שוויות זכויות לאנשים עם מוגבלות.

חוק התכנון והבנייה ותקנותיו – הליכי רישוי ובנייה עמידה בדרישה לחוות דעת מאשרת של מורשה לנגישות:

בסעיף 158 ו 3 לחוק התכנון והבנייה 1 המחוקק קובע כי היתר בניה חדש או היתר לשימוש חדש במקום קיים יותנה בחוות דעת מאשרת של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה.

(להלן – מורשה לנגישות מתו"ס) אחרי שקיים חובת היוועצות במורשה לנגישות השירות.

ההגדרות בחוק התכנון והבנייה

לפי סעיף החוק – סעיף 158 ו' 1:
בניין חדש הוא כל בניין או תוספת לבניין קיים שהיתר הבנייה לגביהם ניתן החל מיום התחולה, דהיינו, החל מיום 1.8.2009.
כוונת המחוקק היא לכל תוספת, ובכל שטח.
מקום ציבורי הוא כל מקום מרשימת המקומות המנויים בתוספת הראשונה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998. (מופיעה כלשונה בסיפא למסמך זה).
מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) ומורשה לנגישות השירות הם מי שהוכשרו לפי חוק. ונרשמו בפנקס המיוחד למורשה נגישות.

התניית היתר הבנייה

מתי יש להתנות היתר בנייה בחוות דעת מאשרת של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) אחרי שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות:

  1. החל מיום 1.8.2009 בטלה החלוקה בין בניינים ציבוריים א ו-ב, וכל הבניינים החדשים שהם מקום ציבורי המיועדים לשימוש הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו וכן בניינים שישמשו כמקומות עבודה יעמדו בהוראות חלק ח' 1 החדש.
  2. השטחים המשותפים בבניינים עם עירוב שימושים יחשבו כמקומות ציבוריים.
  3. בניינים קיימים (היתר הבנייה לגביהם הונפק לפני 1 באוגוסט 2009) יעמדו בדרישות חלק ח' הישן. חוק התכנון והבנייה קובע כי גם במקרים אלה יש להתנות תעודות גמר וחיבור לתשתיות בחוות דעת מאשרת נגישות. חוות הדעת יכולה להינתן ע"י יועץ הנגישות שחתום על היתר הבנייה או ע"י מורשה נגישות.
  4. תוספות חדשות  לבניינים קיימים יעמדו בהוראות חלק ח  1 החדש. בעוד הקיים יבחן ע"פ חלק ח' הישן. ולפי תקנות לעניין מקומות קיימים לפי חוק השוויון ברגע שאלו יותקנו וייכנסו לתוקף.
  5. החוק מאפשר במקרים שבהם חסרים רכיבי נגישות בבניין הקיים לספק את הנגישות באמצעות התוספת החדשה. הפתרון המוצע חייב באישור מורשה נגישות מתו"ס. אחרי שיתייעץ כחוק במורשה לנגישות השירות.
  6. כתנאי להיתר בנייה שעניינו שימוש חדש במקום ישן.
  7. כתנאי לאישור חיבור לתשתיות ולתעודת גמר (טופס 4) למקום ציבורי חדש, שהיתר הבנייה שלו היה מותנה באישור של מורשה לנגישות.

המצבים בהם אין צורך באישור מורשה לנגישות בהליכי רישוי ובנייה

  1. תוספות בנייה, ושיפוצים של מבנה חינוך רשמיים או מוכרים (באחריות העירייה) אלא אם מטרת ביצוע עבודות הבנייה היא נגישות לתלמיד עם מוגבלות.
  2. לגבי מקום עבודה – הנגישות הנדרשת בהליכי רישוי ובנייה היא לשטחים המשמשים את כלל העובדים במקום, ואינם מוגדרים כשטחי עבודה אישיים או כמקומות שאינם מיועדים לשהיית אדם – כגון: אזורי אחסון, חדרי מכונות, מקומות לאצירת אשפה וכיו"ב (סעיף 158 ו 1 (ח) 1).