כל מי שהגיש בקשה להיתר ושילם פיקדון ובקשתו נדחתה באופן סופי , זכאי לקבל את הפיקדון. על מנת לקבל את הפיקדון יש להגיע למשרדי הועדה בזמני קבלת הקהל.

 

2. ככל שהבקשה נדחתה בשל אי מילוי תנאים והמבקש החליט לזנוח את הבקשה ולא להגיש אותה בשנית מוזמן להגיע לועדה ולקבל תשלום ,מאידך אם בכוונתו להגיש את אותה התוכנית בשנית , יידע על כך את הועדה ולא תגבה ממנו פקדון נוסף.

הועדה תבדוק בעצמה את מצב הבקשות וככל שימצא כי התושב זכאי להחזר כאמור תפנה אליו הועדה.