דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 69/2016: רכישת מתקנים פוטו-וולטאים אספקתם והתקנתם על גבי גגות נכסי העירייה בדימונה

מכרז מס' 69/2016 לרכישת מתקנים פוטו-וולטאים אספקתם והתקנתם על גבי גגות נכסי העירייה בדימונה

1. עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים לרכישת מתקנים פוטו-וולטאים אספקתם והתקנתם על גבי גגות נכסי העירייה בדימונה.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מזכירת גזבר עיריית דימונה הגב' יפה מרציאנו, קומה ב' בבניין העירייה החל מיום 29 לספטמבר, 2016 בשעות העבודה הרגילות, תמורת 5,000 ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים) כולל מע"מ, שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת עיריית דימונה ושלא יוחזרו בכל מקרה. לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לעירייה לטלפון 08-6563110.

3. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו www.dimona.muni.il או במשרדי העירייה בכתובת שלעיל בתיאום מראש עם גב' יפה מרציאנו טל. 08-6563110. עם זאת, מובהר כי רכישת מסמכי המכרז נדרשת לצורך השתתפות במכרז.