דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 53/2016: מתן שירותי ניקיון למוסדות חינוך בעיר דימונה

מכרז פומבי מס' 2016/ 53 למתן שירותי ניקיון למוסדות חינוך בעיר דימונה.

1. עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ניקיון למוסדות חינוך בעיר דימונה, בהתאם למפורט ברשימת מוסדות החינוך והוראות ביצוע עבודות הניקיון, מסמך ד' למסמכי ההזמנה (להלן – "שירות הניקיון" או "עבודות הניקיון"), וכמפורט במסמכים המצורפים למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2. את חומר המכרז כולל מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' יפה מרציאנו, באגף הגזברות, החל מיום 19.7.16, בקומה השנייה בבנין עיריית דימונה, תמורת סך של 1000 ₪ אשר לא יוחזר.

3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 40,000₪ (ארבעים אלף שקלים חדשים). הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 1.10.2016.

4. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

5. ביום 26.7.16 בשעה 10:00 ייערך מפגש מציעים להכרת מוסדות החינוך וסביבתם ומפגש הבהרות. נקודת המפגש הינה בכניסה לעיריית דימונה. במסגרת המפגש תתאפשרנה קבלת הבהרות ומענה לשאלות המשתתפים. ההשתתפות בישיבת ההבהרות ומפגש המציעים הינה חובה, ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז

6. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להמציא במעטפה סגורה, כשעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 2016/ 53", לתיבת המכרזים הנמצאת בבנין העירייה קומה ג' אצל מנהלת מחלקת מכרזים וועדות העירייה הגב' יפה עזריה עד ליום 2.8.2016 בשעה 13:00.


הארכת מכרז מס' 53/2016 למתן שירותי ניקיון למוסדות חינוך בעיר דימונה

1. עיריית דימונה מודיעה בזאת על הארכת המכרז הנ"ל, הגשת הצעות עד לתאריך: 7.8.2016 בשעה: 12:00

2. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 7.8.2016 :בשעה ה: 12:15 בלשכת היועמ"ש, קומה ג' בבניין העירייה