דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 37/2016: מתן שירותים של קצין בטיחות בתעבורה

עיריית דימונה מזמינה בזאת מוסמכים כקציני בטיחות בתעבורה להגיש קבלת הצעות מחיר למתן ולאספקת לעירייה שירותים של קצין בטיחות בתעבורה.

את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרד גזבר העירייה , בימים א – ה בשעות העבודה הרגילות,
וזאת תמורת תשלום בסך 500 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו, וזאת החל מיום 5.6.16 בשעה 09:00 ועד ליום 19.6.16 בשעה 14:00.

למען הסר ספק לאחר המועד הקבוע בסעיף זה לא ימכרו מסמכי המכרז.