דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 56/2016: בניית בית הכנסת ברחוב גמלא בשכ' ממשית דימונה

מכרז פומבי מס' 56/2016 – לבניית בית הכנסת ברחוב גמלא בשכ' ממשית דימונה

1. עיריית דימונה מזמינה בזה הצעות לבנייה בית הכנסת ברחוב גמלא בשכ' ממשית דימונה.

2. על המציעים להיות רשומים ביום הגשת ההצעות בספר הקבלנים ענף 100 ג' 1

3. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, תעודת רשום בספר הקבלנים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.

4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מהנדס העיר אצל הגב' שולמית לנקרי בשעות הרגילות של העירייה, תמורת תשלום של 3,000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.

5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה של 205,000 ₪ ובתוקף עד לתאריך: 20/9/2016


הארכת מכרז פומבי מס' 56/2016 – לבניית בית הכנסת ברחוב גמלא בשכ' ממשית דימונה

1. עיריית דימונה מודיעה בזאת על הארכת המכרז הנ"ל, הגשת הצעות עד לתאריך: 27.9.2016 בשעה: 14:00

2. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 27.9.2016 :בשעה ה: 14:15 בלשכת היועמ"ש, קומה ג' בבניין העירייה.