דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 50/2016: אספקת פנסי תאורה לעיריית דימונה

מכרז פומבי מס' 50/2016 לאספקת פנסי תאורה לעיריית דימונה.

1. עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם לאספקת פנסי תאורה לעיריית דימונה, בהתאם למפורט ברשימת הטובין ומאפייניהם המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז, וכמפורט במסמכים המצורפים למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב', וזאת תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו, וזאת החל מיום 4.9.16 בשעה 09:00 ועד ליום 18.9.16 בשעה 14:00.

3. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר דוד לוי, סגן גזבר העירייה, באמצעות פנייה בכתב בלבד, בכתובת דואר אלקטרוני: davidl@Dimona.muni.il או בפקסימיליה מס' 086571349. (טלפון לאישור קבלת הפקס במס' 08-6563263)