דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 42/2016: השכרת מבנים במתחם הבריכה העירונית הישנה

מכרז פומבי מס' 42/2016 להשכרת מבנים במתחם הבריכה העירונית הישנה.

1. עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם להשכרת שני מבנים במתחם הבריכה העירונית הישנה לתקופה קצובה על מנת שיפעילו בהם עסקים מסוג מסעדה או בית קפה בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

2. מובהר, העירייה תשכיר את שני המבנים לשני מציעים שונים. מציע אחד לא יוכל לשכור יותר ממבנה אחד. במידה ומציע יגיש הצעות לשני המבנים ושתי ההצעות תהיינה הגבוהות תינתן לו אפשרות לבחור אחד משני המבנים.

3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב', וזאת תמורת תשלום בסך 3000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו, וזאת החל מיום 7.8.16 בשעה 09:00 ועד ליום 1.9.16 בשעה 13:00.

4. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל עו"הד מוריה כהן הרוש, מנהלת מדור נכסים, באמצעות פנייה בכתב בלבד, בכתובת דואר אלקטרוני: moriah@Dimona.muni.ilאו בפקסימיליה מס' 073-2099225. טלפון לבירורים ולאישור קבלת הפקס במס' 08-6563210.