דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 75/2016: השכרת מבנה במתחם הבריכה העירונית הישנה

מכרז פומבי מס' 75/2016 להשכרת מבנה במתחם הבריכה העירונית הישנה.

1. עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם להשכרת מבנה במתחם הבריכה העירונית הישנה לתקופה קצובה על מנת שיפעילו בו עסק מסוג מסעדה או בית קפה בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב', וזאת תמורת תשלום בסך 3,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו, וזאת החל מיום 11.12.16 בשעה 09:00 ועד ליום 25.12.16 בשעה 12:00.

3. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל עו"הד מוריה כהן הרוש, מנהלת מדור נכסים, באמצעות פנייה בכתב בלבד,
בכתובת דואר אלקטרוני: moriah@Dimona.muni.ilאו בפקסימיליה מס' 073-2099225.
טלפון לבירורים ולאישור קבלת הפקס במס' 08-6563210.