דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 78/2016: הפעלת מועדון לבעלי מוגבלויות בגירים בעיר דימונה

מכרז פומבי מס' 2016/ 78 להפעלת מועדון לבעלי מוגבלויות בגירים בעיר דימונה.

1. את חומר המכרז כולל מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' יפה מרציאנו, באגף הגזברות, החל מיום 18.12.16, בקומה השנייה בבנין עיריית דימונה, תמורת סך של 1000 ₪ אשר לא יוחזר.

2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 1,000₪ (אלף שקלים חדשים). הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 01.04.2017.

3. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להמציא במעטפה סגורה, כשעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 2016/ 78", לתיבת המכרזים הנמצאת בבנין העירייה קומה ג' אצל מנהלת מחלקת מכרזים וועדות העירייה, הגב' יפה עזריה, עד ליום 01.01.2017 בשעה 13:00.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז