דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 79/2016: המשך שיפוץ מעבדות – שיפוץ בית ספר אפלמן שלב ד' בדימונה

מכרז פומבי מס' 79/2016- המשך שיפוץ מעבדות – שיפוץ בית ספר אפלמן שלב ד' בדימונה

1. עיריית דימונה מזמינה בזה הצעות המשך שיפוץ מעבדות – שיפוץ בית ספר אפלמן שלב ד' בדימונה.

2. על המציעים להיות רשומים ביום הגשת ההצעות בספר הקבלנים ענף 100 ג' 1 או 131 א'1

3. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, תעודת רשום בספר הקבלנים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.

4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מהנדס העיר אצל הגב' שולמית לנקרי בשעות הרגילות של העירייה, תמורת תשלום של 1,000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.

5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בסך: 35,000 ₪ כולל מ.ע.מ. ובתוקף עד:11/3/2017


הארכת מכרז פומבי מס' 2016/ 79 המשך שיפוץ מעבדות – שיפוץ בית הספר אפלמן שלב ד' בדימונה

1. עיריית דימונה מודיעה בזאת על הארכת המכרז הנ"ל, הגשת הצעות עד לתאריך: 20.12.2016 בשעה: 14:00

2. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 20.12.2016 :בשעה ה: 14:15 בלשכת היועמ"ש, קומה ג' בבניין העירייה.