דלג לתוכן העמוד

מכרזים

בקשות לתמיכה לעמותות הפועלות בדימונה 2017

בקשות לתמיכה לעמותות הפועלות בדימונה . ללא כוונת רווח לשנת 2017 עיריית דימונה מודיעה בזאת לעמותות בדימונה הפועלות ללא כוונת רווח, כי תוכלנה להפנות בקשותיהן לתמיכה, בהתאם לנהלים הקבועים בחוק.

הוראות כלליות:

1. הפניות יהיו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות (רשויות מקומיות (פורסם) בי"פ 3197 תשמ"ח 2275), מבלי לפגוע באמור לעיל ובהתאם לנוהל ולתבחינים שקבעה הרשות מקומית.

2. על הפונים למלא את הבקשה כנדרש ולצרף תעודות המעידות על רישום העמותה ועל מעמדה המשפטי, תקנון העמותה, דו"ח כספי מבוקר לשנת 2016 (או מאזן בוחן החתום על ידי רואה חשבון), תקציב מאושר לשנת 2016, אישור ניהול תקין לשנת 2017 מאת רשם העמותות , אישור מוסד ציבורי בתוקף לשנת 2017 ממס הכנסה, וכל מסמך אחר כנדרש בבקשה.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז