דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 63/2016: אספקת שירותי מחשוב לעיריית דימונה והקרן לפיתוח דימונה

מכרז פומבי מס' 63/2016- לאספקת שירותי מחשוב לעיריית דימונה והקרן לפיתוח דימונה

1. עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת מערכת לניהול ממוחשב של המחלקות בעירייה, ובתאגיד עירוני שבבעלותה הקרן לפיתוח דימונה.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בגזברות בעירייה, אצל גב' יפה מרציאנו בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 3,000 ₪, שלא יוחזרו. ניתן לעיין במשרד הגזברות במסמכים בטרם רכישתם.

3. כל בקשת הסברים, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל מר שמעון מזוז – גזבר העירייה לפקס 08-6554508 וזאת עד לא יאוחר מיום 2/1/2017.

4. כנס המשתתפים יתקיים ביום 26/12/2016 בשעה 11:00 באולם המליאה בקומה ג' בבניין העירייה. השתתפות בכנס המשתתפים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז, על המשתתף לבחון את מערכת המחשוב הקיימת ולהתוודע לכל היבטיה השונים.