דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס 77/2016: אספקת שירותי הנהלת חשבונות

מכרז פומבי מס' 77/2016 לאספקת שירותי הנהלת חשבונות

1. עיריית דימונה והקרן לפיתוח דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת שירותי הנהלת חשבונות עבור העירייה (להלן: "השירותים") כמפורט במסמכי המכרז.

2. המציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי המכרז וכן ערבות בנקאית אוטונומית לטובת העירייה בסכום של 25,000 ₪ (עשרים וחמש אלף ₪) כמפורט במסמכי המכרז.

3. את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז, בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש להגיש ב- 2 עותקים במעטפה סגורה, כשעליה מצוין - מכרז פומבי מס' 77/2016", ולהכניסה לתיבת המכרזים בעירייה עד יום 29/1/2017, עד השעה 14:00 במשרדה של הגב' יפה עזריה, מנהלת מכרזים בעירייה, קומה ג', בניין העירייה.
מובהר בזאת כי הצעה שתכלול שינוי כלשהוא במסמכי המכרז תיפסל וועדת המכרזים לא תדון בה כלל. אין לשלוח הצעות בדואר.

4. שאלות יש להעביר בכתב, בקובץ בפורמט WORD ובפורמט PFD עד תאריך 15/1/2017 עד שעה 12:00 לידי מר שמעון מזוז, גזבר העירייה למייל shimonmazuz@walla.co.il וליידי מר דוד לוי, ס. גזבר העירייה davidl@dimona.muni.il ולוודא קבלת המסמכים בגזברות העירייה בטלפון מספר 08-6563110. תשובות לשאלות יועברו בכתב ויופצו למציעים.

מצ"ב חוברת מכרז וכן תנאי הסף