דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 51/2016: אספקת מזגנים מפוצלים למוסדות החינוך

מכרז פומבי מס' 2016/ 51 לאספקת מזגנים מפוצלים למוסדות החינוך

1. עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת מזגנים מפוצלים וערכות התקנה למוסדות החינוך, בהתאם למזגנים המפורטים ברשימת הציוד ומאפייניה, מסמך ד' למסמכי ההזמנה (להלן – "המזגנים" או "הציוד" או "הטובין"), וכמפורט במסמכים המצורפים למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2. את חומר המכרז כולל מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' יפה מרציאנו, באגף הגזברות, החל מיום 17.7.16, בקומה השנייה בבנין עיריית דימונה, תמורת סך של 2000 ₪ אשר לא יוחזר.