דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 61: אספקת והתקנת מערכות אינטרקום במבנים המשמשים גני ילדים

מכרז פומבי מס' 61/2016 לאספקת והתקנת מערכות אינטרקום במבנים המשמשים גני ילדים בעיר דימונה

1. עיריית דימונה באמצעות מחלקת החינוך (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה לאספקת והתקנת מערכות אינטרקום לגני ילדים הנמצאים בשיפוטה של העירייה. הכול, כמפורט במכרז זה. 2.

את חומר המכרז כולל מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' יפה מרציאנו, באגף הגזברות, החל מיום 25.9.16, בקומה השנייה בבנין עיריית דימונה, תמורת סך של 1,000 ₪ אשר לא יוחזר.

3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 25,000₪ (עשרים וחמש אלף שקלים חדשים). הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 10/1/2017

4. סיור מציעים יתקיים ביום רביעי ה- 29.9.2016 בשעה: 10:00 יציאה ממשרדו של מר עידו טסיני מחלקת החינוך קומה ב' בבניין העירייה