דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 65/2016: אספקה והתקנת ריהוט משרדי וריהוט כתתי למוסדות

מכרז פומבי מס' 2016/ 65 לאספקה והתקנת ריהוט משרדי וריהוט כתתי למוסדות עיריית דימונה ו/או הקרן לפיתוח דימונה מכרז זה הינו מכרז מסגרת המשותף לעיריית דימונה ולקרן לפיתוח דימונה (להלן:"המזמינות").

כל אחת מהמזמינות תהיה רשאית להתקשר עם הזוכה במכרז בנפרד מהאחרת. בכל מקום בו רשום "העירייה" הכוונה היא לעיריית דימונה ו/או הקפ"ד.

1. עיריית דימונה ו/או הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "העירייה"/ "הקפ"ד") מזמינות בזאת הצעות מחיר לאספקה והתקנה של ריהוט משרדי וריהוט כיתתי למוסדות עיריית דימונה ו/או הקפ"ד, בהתאם לריהוט המפורט ברשימת הציוד ומאפייניה, מסמך ד' למסמכי ההזמנה (להלן – "הריהוט" או "הציוד" או "הטובין"), וכמפורט במסמכים המצורפים למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2. את חומר המכרז כולל מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' יפה מרציאנו, באגף הגזברות, החל מיום 11.9.16, בקומה השנייה בבנין עיריית דימונה, תמורת סך של 2000 ₪ אשר לא יוחזר.


הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד

עיריית דימונה הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם עמותת "אשלים- העמותה לתכנון ופיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם" (להלן: "העמותה"), לצורך שיתוף עיריית דימונה במודל "בית משפט קהילתי". (להלן: "הפעילות").

מכרז פומבי מס' 2016/ 65 לאספקה והתקנת ריהוט משרדי וריהוט כתתי למוסדות עיריית דימונה ו/או הקרן לפיתוח דימונה מכרז זה הינו מכרז מסגרת המשותף לעיריית דימונה ולקרן לפיתוח דימונה (להלן:"המזמינות").

כל אחת מהמזמינות תהיה רשאית להתקשר עם הזוכה במכרז בנפרד מהאחרת.

בכל מקום בו רשום "העירייה" הכוונה היא לעיריית דימונה ו/או הקפ"ד.

1. עיריית דימונה ו/או הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "העירייה"/ "הקפ"ד") מזמינות בזאת הצעות מחיר לאספקה והתקנה של ריהוט משרדי וריהוט כיתתי למוסדות עיריית דימונה ו/או הקפ"ד, בהתאם לריהוט המפורט ברשימת הציוד ומאפייניה, מסמך ד' למסמכי ההזמנה (להלן – "הריהוט" או "הציוד" או "הטובין"), וכמפורט במסמכים המצורפים למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2. את חומר המכרז כולל מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' יפה מרציאנו, באגף הגזברות, החל מיום 11.9.16, בקומה השנייה בבנין עיריית דימונה, תמורת סך של 2000 ₪ אשר לא יוחזר.