דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז מס' 76/2016: אספקה והתקנת ריהוט כתתי למוסדות

מכרז פומבי מס' 2016/ 76 לאספקה והתקנת ריהוט כתתי למוסדות עיריית דימונה ו/או הקרן לפיתוח דימונה

1. עיריית דימונה ו/או הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "העירייה"/ "הקפ"ד") מזמינות בזאת הצעות מחיר לאספקה והתקנה של ריהוט כיתתי למוסדות עיריית דימונה ו/או הקפ"ד, בהתאם לריהוט המפורט ברשימת הציוד ומאפייניה, מסמך ד' למסמכי ההזמנה (להלן – "הריהוט" או "הציוד" או "הטובין"), וכמפורט במסמכים המצורפים למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2. את חומר המכרז כולל מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' יפה מרציאנו, באגף הגזברות, החל מיום 6.11.16, בקומה השנייה בבנין עיריית דימונה, תמורת סך של 1000 ₪ אשר לא יוחזר.

3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 3,000₪ (שלוש אלף שקלים חדשים). הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 20.02.2017.

4. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.