הודעה לבעלי עסקים הזכאים לפטור מארנונה עקב משבר הקורונה

הודעה לבעלי העסקים הזכאים לפטור מארנונה בשל משבר הקורונה:

עפ"י תיקון מס'2 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התש"ף-2020, הרינו להודיעכם כי בעקבות החלטת הממשלה , זוכה חשבונכם בגין חודשים מרץ עד מאי (3 חודשים). בכוונת העירייה לקזז מתוך הזיכוי את תשלומי הארנונה הבאים.  

ככול שחשבונך מצוי ביתרת זכות, הנך זכאי לקבל בפועל את היתרה. על מנת לקבל את היתרה, עליך  להודיע על כך לעירייה, ולמסור את פרטי חשבון הבנק, באמצעות מילוי הטופס המיועד לכך, והמצוי באתר האינטרנט של העירייה, או בהודעה בכל דרך אחרת. אם לא תודיע כאמור, תקוזז היתרה מהחיוב של החודשים הבאים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת מחלקת העסקים באגף הגבייה:
הגב' סוזן פרץ בטל' 08-6563135;
suzan@Dimona.muni.il

או אל חשבת אגף הגבייה:
הגב' רותי בן חמו בטל' 08-6563184 ;
RutiB@Dimona.muni.il


לתשומת לבכם כי זיכוי החשבון מותנה בתשלום חשבון הארנונה השוטף של כל שנת 2020.


ניתן למלא את הטופס בקישור הבא: