מבוא לרישוי עסקים

חוק רישוי עסקים שחוקקה הכנסת בשנת התשכ"ח-1968 הוא אחד החוקים החשובים להסדרת פעילות העסקים בעיר.

לחוק כמה מטרות חשובות שתהליך הרישוי מיועד להבטיח את השגתן:

• "מפגעים איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים" - על קיום מטרה זו אחראים הרשות העירונית לאיכות הסביבה והמשרד לאיכות הסביבה.

• "מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות" - על השגת מטרה אחראית משטרת ישראל.

• "בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו" הכוונה לבטיחות במקומות עבודה – על השגת מטרה זאת אחראי משרד התעשייה, המסחר, העבודה והרווחה.

• "מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות" - על השגת   מטרה זאת  אחראי משרד החקלאות באמצעות הווטרינר העירוני.

• "בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים" - על השגת מטרה זאת מופקדת רשות הרישוי באמצעות מחלקת  ביקורת עסקים ומשרד הבריאות.

• "קיום הדינים הנוגעים לבנייה" - על השגת מטרה זאת אחראית היחידה לביקורת תכניות ושימושים חורגים באגף רישוי עסקים והמחלקה לפיקוח על הבנייה.

• "קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות" - על השגת מטרה זאת אחראית היחידה למניעת דליקות הפועלת במסגרת  תחנת כיבוי אש.

צו רישוי עסקים

צו רישוי עסקים הוא רשימת העסקים החייבים רישוי עסק על פי רישוי עסקים. חוק רישוי עסקים קובע כי שר הפנים יפרסם בצו מיוחד רשימת עסקים טעוני רישוי (צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה).  בצו נכללים עסקים שפעילותם עלולה לגרום מטרדים שחוק רישוי עסקים נועד למנוע.

העיסוקים הכתובים בצו מחולקים לעשר קבוצות:

קבוצה 1 - בריאות רוקחות וקוסמטיקה קבוצה 6 - מסחר ושונות
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 3 - חקלאות ובע"ח קבוצה 8 - רכב ותחבורה
קבוצה 4 -מזון קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה
קבוצה 5 - מים ופסולת קבוצה 10 - תעשייה מלאכה כימייה ומחצבים

 

 

רישיון לניהול עסק

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.

רישיון לניהול עסק הוא מסמך, הניתן מאת העירייה בתפקיד של רשות הרישוי, לבעלים של העסק המתיר את פתיחתו וניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.

הרישיון ניתן לבעלי העסק, המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה.

את רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק אפשר לבדוק במחלקת רישוי עסקים. אם יש לך ספק באשר לצורך ברישיון עסק אפשר לקבל תשובה מוסמכת בכתב, אם העסק חייב ברישיון או פטור. את חוק רישוי עסקים, את צו רישוי עסקים ואת תקנות רישוי העסקים העיקריות ניתן למצוא באתר האינטרנט של עיריית ערד הנושא עסקים.

זכור! לפני פתיחת עסק מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה להוציא רישיון עסק.

תהליך קבלת רישיון לניהול עסק עשוי להימשך תקופה ארוכה, מאחר שהדבר כרוך בקבלת אישורים מגופים רבים, ואישורם מותנה בעמידה בדרישותיהם ובהתאמת העסק המבוקש לתקנות. לפיכך מומלץ לפנות בבקשה לרישיון מוקדם ככל שרק אפשר.

זכור! אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן הרישיון ונקיטת הליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רישיון.

 

פטור מחובת רישוי עסק

עסקים רבים אינם טעוני רישוי, למשל חנויות בגדים, חנויות נעליים , משרדים מרפאות וכו' (לעומתם כל חנות בעלת אולם מכירה הגדולה  מ- 800 מ"ר טעונת רישוי).

מומלץ שלא לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל חתימה על חוזה ושינויים בעסק, לפני שנבדק כי יהיה אפשר להוציא רישיון עסק.

 

למה חייבים להוציא רישיון עסק

חוק רישוי עסקים מחייב עסק טעון רישוי לקבל רישיון עסק מאת רשות הרישוי, ניהול עסק ללא רישיון הוא עברה שבגינה ננקטים הליכים פליליים. הרשאה בהליכים אלה גוררת צו סגירה , לעתים בתוך זמן קצר, וכן קנסות גבוהים.

• רישיון עסק מקדם את העסק.

• גופים ציבוריים רבים נמנעים מלהתקשר עם עסק טעון רישוי שאין ברשותו רישיון , ולכן ללא רישיון תיפגע הפעילות העסקית.

• בתי אוכל רבים המבקשים להשתתף בירידי מזון, למשל, נדרשים להציג רישיון עסק בר תוקף. ולעתים אי אפשר להשלים את תהליך הרישוי עד היריד.

• בתי אוכל זקוקים להיתר להציב שולחנות וכיסאות, את כל זה ניתן לקבל רק שכשיש רישיון, או אם העסק נמצא בתהליך רישוי תקין וללא סירובים.

• עסקים ללא רישיון עסק אינם יכולים לשחרר סחורות מהנמל או לזכות בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה.

• בתי מלון ואכסניות אינם יכולים לזכות בתואר מלונאי מאושר ללא רישיון עסק. יתר על כן, מלון ללא רישיון לא יוזכר בפרסומי משרד התיירות בארץ ובחו"ל, וגופים ציבוריים וגופים מוסדיים יימנעו מלשכור חדרים בעסק בהעדר רישיון עסק.

• בנוסף לכל אלה, בשעת צרה, ללא הרישיון ייתכנו לעתים קשיים לקבל כספים המגיעים לך מחברת הביטוח.

מאחר שהחוק מחייב רישיון עסק, הרי אם יקרה אסון בעסק או כל תקלה חמורה, ללא הרישיון נשקפת גם סכנה חמורה של האשמה ברשלנות ובאחריות לתקלה.

 

חובת רישוי ע"פ חוקים אחרים

במסגרת תהליך הרישוי לעתים נזקק העסק להקדים ולהוציא רישיונות או היתרים נוספים על פי חוקים שונים שיפורטו להלן:

היתר בנייה:

אם נדרשים שינויים במבנה הטעונים היתר בנייה, יידרש העסק להוציא היתרי בנייה מאת הוועדה המקומית. הוועדה המקומית היא המוסד התכנוני הפועל ברשות המקומית ותפקידו להוציא היתרי בנייה והיתרים לשימוש חורג על-פי חוק התכנון ובנייה. הטיפול בבקשה להיתר בנייה ייעשה במחלקה לרישוי ופיקוח על הבנייה. בנייה הדורשת היתר בנייה היא , למשל, בניית ארובה, בניית מדרגות רגילות או מדרגות חירום, שינוי חזיתות, פתיחת דלתות נוספות בעסק, בניית גג בחזית העסק, בניית מתקני קירור גדולים, הגדלת העסק באמצעות בנייה חיצונית, סגירת מרפסת או חללי כניסה, הקמת גלריה בעסק, חיבור שני מבנים שעל מגרשים שונים, חיבור שתי קומות לעסק אחד. 

זכור! קבלת היתר הבנייה היא תנאי להוצאת רישיון עסק.

היתר לשימוש חורג:

האם השימוש המבוקש של העסק אינו תואם את היתר הבנייה התקף של המבנה או אינו תואם את תכנית המתאר החלה על האזור, יידרש בעל העסק לקבל מאת הוועדה המקומית "היתר שימוש חורג" על פי חוק התכנון והבנייה.

לדוגמה: הפיכת דירת מגורים למספרה או למסעדה, ניהול עסק לייצור באזור המיועד למגורים שינוי מבנה תעשייה למסעדה.

הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק וייעשה לבקשת בעל העסק בידי אגף רישוי עסקים במסגרת תהליך הרישוי.

הטיפול בהוצאת היתר לשימוש חורג:

• איתור הצורך בתהליך שימוש חורג וגיבוש המלצת מינהל ההנדסה.

• דרישה של אגף רישוי עסקים לבעל העסק להגיש בקשה לשימוש חורג.

• הצגת הסכמת בעלי הנכס.

• הצגת דו"ח בטיחות, יציבות המבנה והתאמתו לשימוש המבוקש מאת מהנדס קונסטרוקציה.

• הפצת הודעות למתנגדים אפשריים דרך חברת פרסום שבחרה הוועדה המקומית (הפרסום הוא באמצעות בוועדה המקומית במימון המבקש. אגף רישוי עסקים מפנה לחברה המפרסמת).

• דיון בהתנגדויות.

• דיון והחלטה של ועדת המשנה לתכנון ולבנייה.

• מילוי הדרישות לקבלת היתר לשימוש חורג או רישיון: תשלום אגרת היתר, תשלום היטל השבחה, השלמת דרישה לחנייה ושאר דרישת התעודה. 

רישיון לניהול מוסך:

לקבלת רישיון למוסך מכל סוג צריך להקדים ולהוציא רישיון לניהול מוסך מאת משרד התחבורה.

מפעל מזון:

לקבלת רישיון עסק למפעל מזון צריך להקדים ולהוציא רישיון יצרן מזון מאת משרד הבריאות - שירות מזון.

היתר רעלים:

בתי עסק שעיסוקים מחייב החזקת רעלים וחומרים מסוכנים חייבים בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד לאיכות הסביבה או הרשות לאיכות הסביבה. היתר ניתן לתקופה של שנה, ויש לחדשו מדי שנה.

רעש:

בעל העסק לא יגרום לרעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים, רעש בלתי סביר, התש"ן – 1990 ויעמוד בכל האמור בחוק העזר לערד. היה ונמצא שהעסק גורם לרעש בלתי סביר יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הרעש הבלתי סביר. בעל העסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק לרבות הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.

ריח:

בעל העסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים התשנ"א – 1961. היה ונמצא שהעסק גורם לריח חזק או בלתי סביר או בהתאם לחוות דעת של צוות המריחים הרשותי, יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת המפגע. 

זכור !!

אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו.

 

הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק

על פי חוק רישוי עסקים נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור" שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ואישורים הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.

הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי עירונית, ולבקשה יש לצרף תכנית עסק חתומה בידי" בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי(בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

ראש הרישוי בערד הוא מנהל מחלקת רישוי עסקים ובידו הסמכה על פי חוק מאת ראש העירייה.

נותני האישור הממשלתיים הם אלה:

• המשרד לאיכות הסביבה.    

• משטרת ישראל.

• משרד העבודה.

• משרד החקלאות.

• משרד הבריאות.

• כבאות והצלה ישראל.

משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

• משרד התחבורה לעסקים לטיפול ברכב.

• משרד הכלכלה לנושאי דלק וגז.

• משרד החינוך התרבות והספורט לרישוי קייטנות ומכוני כושר.

רשות הרישוי תקבע את הגופים שאישורים נדרש לרישיון לעסק, והיא תפנה אליהם את הבקשה לקבל חוות דעת.

 

סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי

רשות הרישוי רשאית להוציא היתר זמני או רישיון עסק כאשר מסתיים תהליך הרישוי:

היתר זמני:

היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התאים שאם ימולאו תוכל לתת רשות הרישוי רישיון עסק.

היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות.

היתר מזורז א'

היתר מזורז ב'

תוקפו של הרישיון לעסק:

רישיון לצמיתות: רישיון שיינתן לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי, ותוקפו יעמוד כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת הדברים שאושרו בו.

רישיון תקופתי רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה בו.

רישיון זמני רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות אך לא פחות משנה.

רישיון זמני (מטבעו) רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד פעמי, קרקס וכיוצא באלה.

• תוקפם של הרישיונות נקבע בתקנות רישוי עסקים(הוראות כלליות)תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.

• עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג , תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף, ההיתר לשימוש החורג.

 

טופס הרישיון

ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי ייכתבו הדברים האלה: העיסוקים המותרים לך בעסק יל פח החוק והסכמת רשות הרישוי, שמות הבעלים הרשומים בעסק, כתובת העסק ותוקף הרישיון.

בנוסף לאלה - ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותניי האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.

תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון:

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

1. תנאי מוקדם - תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק.

2. תנאי ברישיון - תנאי ברישיון או היתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.

3. תנאי נוסף ברישיון - תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.

לבעל העסק יש אפשרות לערער על התאים שנקבעו, כולם או קצתם, לפני רשות הרישוי ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים).

תכניות עסק:

על פי חוק רישוי עסקים יש לצרף לבקשה לרישיון תכניות הנדסיות חתומות בידי" בעל מקצוע מוסמך" (מהנדס אזרחי או אדריכל, הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות).