היטל השבחה הינו היטל המשולם לוועדה המקומית לפי סעיף 196 א' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, עבור עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית מסכום ההשבחה.

מועד תשלום ההיטל הינו בעת מימוש זכויות המוגדר בתוספת השלישית כאחת מאלה:

  1. קבלת היתר בנייה.
  2. התחלת שימוש בפועל.
  3. העברת הזכויות בנכס.

היטל ההשבחה חל על מי שהיה בעל הקרקע ביום אישור התוכנית, ההקלה או השימוש החורג.

סכום היטל ההשבחה נושא הפרשי ההצמדה בהתאם למדד המחירים לצרכן או למדד תשומת הבנייה – הנמוך מבין השניים, החל ממועד יצירת החבות (אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג) ועד למועד המימוש, ומים זה ואילך נושא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים עד למועד תשלום ההיטל בפועל.

שומת היטל השבחה

נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית האומד את גובה ההשבחה עקב אישור התוכנית, מתן ההקלה או השימוש החורג ככל הנישום סבור כי נפלו טעויות בשומת הועדה המקומית בעניינים להלן: טענה לעניין טעות בפרטי המקרקעין לגביהם נערכה השומה, טענה בנוגע לטעות ביחס לנתונים הפיזיים של המקרקעין, טענה בנוגע לטעות ביחס לתוכניות החלות על המקרקעין וטענה  בנוגע לזכויות שיש לנישום במקרקעין – רשאי הוא לפנות לוועדה המקומית בפניה מנומקת ולבקש מהוועדה שהשומה תתוקן.

ככל שהנישום חולק על שומת הוועדה המקומית שלא מן הטעמים שפורטו לעיל או ככל שהוועדה המקומית לא קיבלה את טענותיו של הנישום בעניינים אלה, פתוחה בפני הנישום אחת משתי דרכים. ככל שהוא אינו חולק על עצם החיוב אלא על גובהו בלבד הוא רשאי להביא למחלוקת להכרעה בפני השמאי המכריע. לחלופין, הוא רשאי לפנות לוועדת הערר לפיצויים ויטל השבחה. העברת מחלוקת להכרעתו של השמאי המכריע נעשית באמצעות פניה ליושר ראש מועצת שמאי מקרקעין בבקשה למנות שמאי מכריע שמינה מתוך רשימת שמאי המקרקעין שמונו אלקטרוני, יושב ראש יודיע לנישום ולוועדה המקומית בתוך 15 ימים על זהות השמאי המכריע שמינה, מתוך רשימת שמאי מקרקעין שמונו על ידי השר כשמאים מכריעים. על החלטתו של השמאי המכריע ניתן לערור בפני וועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה. על החלטת וועדת הערר בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

ככל שבחר הנישום שלא להביא את העניין להכרעה בפני שמאי מכריע אלא לפנות לוועדת ערר, תדון וועדת הערר בעררו. ככל שוועדת הערר תחליט בעקבות הדיון בערר, שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך ברור התביעה, היא רשאית לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

על החלטת וועדת הערר, בין כזו שניתנה בעקבות ערר על החלטת שמאי מכריע ובין כזו שניתנה בערר שהוגש במישרין לוועדת ערר, ניתן לערר בפני בית משפט לעניינים מנהליים.